Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อยู่ในระดับใด

มาก - 50%
ปานกลาง - 16.7%
น้อย - 33.3%

Total votes: 6
The voting for this poll has ended on: 01 Jan 2017 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
0 Posts

COM_KUNENA_VIEW_TOPICS_POSTS_MODE_DEFAULT

No Posts
0 Topics

Who Is Online

Total users online: 0 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_MEMBERS COM_KUNENA_WHO_AND 1924 COM_KUNENA_WHO_ONLINE_GUESTS COM_KUNENA_WHO_ONLINE_NOW
Legend:  Site Administrator Global Moderator Moderator Banned User Guest
  • Total Messages: 2 | Total Subjects: 2
  • Total Sections: 1 | Total Categories: 2
  • Today Open: 0 | Yesterday Open: 0
  • Today Total Answer: 0 | Yesterday Total Answer: 0

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมส่วนราชการ ครั้งที่ 4 /2557

     เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 อบต.ปะอาว องค์กรภาคีในตำบล อาทิ รร.บ้านข่าโคม รร.บ้านปะอาว รร.บ้านสร้างหมากแข้ง ชมรมผู้สูงอายุ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.หมู่ที่ 1-8 ประชุมพิจารณาประสานการปฏิบัติ

 

Register to read more...

Page 22 of 22